Cuma, Kasım 02, 2018

ÖZNE Dergisi Bahar 2019 Sayısı (30. Kitap) Yazı Çağrısı


ÖZNE Dergisi Bahar 2019 Sayısı (30. Kitap) Yazı Çağrısı

Medeniyet Tasavvurları

Editör: Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir
 (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)


Çağrı Metni
İnsanlığın uygarlaşma serüveni çok büyük ölçüde farklı olanı veya kendisiyle benzeşmeyeni tanıma gayretinin ve bu gayretini sürekli kılmasının bir sonucudur. Çünkü tanıma gayreti farklı olanı ötekileştirmek yerine, farklılıkların anlamlı olabileceğini ve olduğunu kavramayı öncelemek demektir. Bu önceleme aynı zamanda benzerliklerin doğru bir şekilde farkına varılmasının da etkili yoludur. Benzemeyeni ötekileştirmeden birlikte olma gayretinin ortadan kalktığı veya kaldırıldığı andan itibaren ortaya çıkan durum uluslararasında ve medeniyetler arasında bir çatışma olarak kendini göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak da günümüzde iletişim araçlarının sağladığı olanaklarla, yazılı ve görsel medya üzerinden çok daha yakıcı bir biçimde duyumsadığımız ve duyumsamak zorunda kaldığımız vahşete tanık olmaktayız. Evreni, doğayı ve insan başta olmak üzere her türlü canlı ve cansız varlıkları hedef alan bu vahşet, olağanüstü insanlık dramlarının yaşanmasına, doğaya ve doğal olana pervasızca müdahale etmeye, bireylerin bilişsel ve bedensel yetileriyle elde ettikleri bütün kazanımlarını kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu süreç sonuçta her geçen gün şiddeti artan acımasız politik ve maddi çıkar savaşlarının ve soy kırım raddesine varan etnik çatışmaların gün yüzüne çıktığı negatif bir insanlık durumuna yol açmaktadır. Belki konunun daha yakıcı yanı ise bu bütünüyle orman kanunlarının egemen olduğu, medeniyet dışı veya uygarlaşamama hali olarak betimleyebileceğimiz bu türden insanlık durumlarının sanki her geçen gün daha fazla kanıksanmakta olduğuna ilişkin sezgilerimizdir. Bu bağlamda düşünüldüğünde negatif insanlık durumlarına düşünsel temel bulma veya meşrulaştırma gayretinin de beraberce gündeme getirilmesi ise tam anlamıyla bir bilişsel körleşmedir. Medeniyetler Çatışması adlı çalışmasında Huntington’ın bu tarzda bir negatif insanlık durumuna düşünce temeli yaratma gayreti henüz belleklerimizde bütün canlılığıyla yer almaktadır. Entelektüel kültür tarihi bağlamında doğrulamanın olanaklı olmadığı bu sipariş edilmiş düşünce örgüsü, aslında doğası gereği felsefe-iktidar birlikteliğinin sonucunda üretilmişti. Başka bir deyişle, benzer olmayanı anlamak yerine, ötekileştirmek isteyen egemen güçlerin kendilerini kamuoyu nezdinde meşru kılmak için sipariş olarak verdikleri bir kurgusal anlatımdı. Çünkü başta felsefe, sanat ve bilim olmak üzere, entelektüel disiplinlerin tarihine ilişkin incelemeler, tam aksine ve açıkça insanlığın ilerleme kaydettiği anların çatışmayla değil, bütünsel bir dayanışmayla gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

Entelektüel medeniyet unsurları olarak betimlenen bilim, felsefe ve sanat alanlarındaki bilişsel yürüyüşümüz devam edeceğine göre, yukarıda söz konusu edilen doğaya müdahale ile doğal olanı aslından uzaklaştıran, insanı haksız yere beslenme, barınma ve kültürel zorluklarla baş etme mecburiyetinde bırakan gelişmelerin radikal bir biçimde irdelenmesinin gerekliliği ortadadır. Bu sorunsalların yarattığı bilinçlenmenin ışığında, ülkemizin felsefe, bilim ve sanat alanlarında ortaya konulmuş olan veya konulacak olan çözüm önerilerinin görünür kılınmasını sağlamak, çeşitli yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesine fırsat tanımak için ÖZNE’nin Nisan 2019 sayısını Medeniyet Tasavvurları temasına ayrılmasını uygun bulduk. Ana temamız “medeniyet nedir” sorusuna cevap aramak olmakla birlikte, aynı zamanda bu yoldan medeniyetleri oluşturan kurucu unsurları ortaya koymak ve medeniyet tasavvurlarının nasıl oluştuğu sorusuna da cevap bulmaktır. Bunun için de aşağıda sıraladığımız başlıkları dikkate alan incelemelerin büyük önem taşıyacağını düşünmekteyiz. Bu düşünceler doğrultusunda aşağıda yer alan başlıkları dikkate alan sorgulayıcı yazılardan oluşan bir sayı oluşturmanın yerinde olacağına karar verdik.


Bazı Alt Başlıklar
Medeniyet ve Bilgi: Medeniyet Yaratan Bilgi – Bilgiyi Üreten Medeniyet
Medeniyet ve Almaşık Düşünebilmek: Olağana Farklı Bakabilmek
Medeniyet ve Efsaneler: Medeniyet Efsaneleri – Efsane Medeniyetler
Medeniyet ve Geçmiş: Geçmişi Yeniden Üretmek
Medeniyet ve Değer: Medeniyeti Yaratan Değerler – Medeniyetin Yarattığı Değerler
Medeniyet ve Kültürel Dayanışma: Sempati mi? Empati mi?
Medeniyet ve Matematik: Doğayı Saymak ve Ölçmek
Medeniyet ve Makine: Dakiklik ve Hız
Medeniyet ve Dünya Görüşü: Klasik, Skolastik, Modern
Medeniyet ve Derin Düşünce: Soyutlama ve İdealleştirme
Medeniyet ve İnsan: Düşünce, Duygu, İnanç
Medeniyet ve Etik: Bilişsel Bir Kural mı? Etik Bir Gereklilik mi?
Medeniyet ve Dil: Söz Varlığı ve Medeniyet
Medeniyet ve Yön: Doğu-Batı / Kuzey-Güney Olmaz mı?
Medeniyet ve Varlık: Medeniyetin Ontolojisi
Medeniyet ve Estetik: Medeniyetin Değiştirdiği Güzellikler
Medeniyet ve Kent: Kent Medeniyetleri-Medenileşmiş Kentler
Medeniyet ve Ötekileştirme: Diyalog Yerine Monolog
Medeniyet ve Çatışma: Medeniyetler Arası Dayanışmanın Olanağı

Yazı Göndermek için son tarih: 15 Şubat 2019
Yazı göndermek için adres:


Perşembe, Eylül 27, 2018

Murat Bardakçı'nın bir yazısı hakkında

https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2155621-agackakan-felsefe-turkcesini-isitecek-olsa-hasedinden-catir-catir-catlar

Yazıya ilişkin kısa bir yorum-cevap:


Sayın Bardakçı,
ne dolu ne boş, dipsiz bir bardağa bakarak yazmışsnız!
Bu tür yazanlar var biz de onaylamıyoruz...
Alıntı yaptıklarınız kişiler ve metinler nedir, keşke belirtseydiniz... Aziz Yardımlı çevirisi olabilir gibi geldi, kitaplardan bulmak gerek..(Ama o kişiyse taa 30 küsur yıl önce öğrenci arkadaşlarla kendisine eleştirel bir mektup yazmıştık.... )
sözü uzatmayayım: Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, İoanna Kuçuradi, Doğan Özlem vb. bizden birkaç kişinin bir metninin hiç değilse birkaç cümlesini okuyun, felsefenin hiç de dalga konusu yapmaya çalıştığınız bir şey olmadığını görürsünüz....
Dünyadan örnekleri vermeyi ise gerekli görmüyorum...
Siz ve sizin gibiler ve adlarına konuştuklarınız akla ve felsefeye düşman...
Türkçe'de yeşeren aklın sesinden korkmanıza gerek... herkesin ona ihtiyacı var...
saygı ve selamlarımla
Mustafa Günay


Salı, Haziran 26, 2018

Özne Dergisi Marx sayısı çıktı...Özne Dergisi'nin Marx sayısı yayınlanmıştır.
Kitapçılarda ve internette bulubilirsiniz.


 http://www.cizgikitabevi.com/kitap/795-ozne-28-kitap-marx

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ozne-28-kitap-200-dogum-yilinda-marx/468369.html&filter_name=%C3%B6zne%20marx

https://www.dr.com.tr/Kitap/Ozne-28-Kitap-Marx/Edebiyat/Aylik-Dergi/urunno=0001766689001?gclid=EAIaIQobChMI4N25qebL3AIVFuEbCh2dhguAEAYYASABEgI06fD_BwE

https://www.idefix.com/Kitap/Ozne-28-Kitap-Marx/Edebiyat/Aylik-Dergi/urunno=0001766689001

https://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=176578

Pazar, Haziran 03, 2018

ÖZNE Dergisi Güz 2018 sayısı: Stoa Felsefesi için yazı çağrısı


 
ÖZNE Dergisi Stoa Felsefesi için Yazı Çağrısı

 

ÖZNE Dergisi, Güz 2018 sayısı, 29. Kitap, Yazı Çağrısı

Stoa Felsefesi

 

Editörler: Hatice Nur Erkızan-Mustafa Günay-H. Haluk Erdem

 

Stoacılık, hellenistik dönemin en önemli felsefe hareketlerinden biridir. Bununla birlikte, Türkiye’ye baktığımızda Stoacı felsefeye ilgi, kaygı ve hatta bilginin pek de yüksek olduğu söylenemez. Özne Dergisi olarak Stoacı felsefeye ilgiyi canlandırmak ve var olan boşluğu gidermeye katkı sunmayı diliyoruz.

Stoacılar felsefeyi yalnızca birkaç kişinin özel ilgi alanı veya geçmişe ait ilginç düşünceler yığını olarak görmediler. Onlar için felsefe bir yaşama yoludur; yaşama yollarını açan bir çabadır. Dolayısıyla, felsefe aslında yaşamda uygulama (askesis) olanağını bulan bir etkinliktir. Çünkü biz bir kez kendimizin ve dünyanın ne olduğunu anladığımızda, hem yaşamı ve hem de içinde yaşadığımız dünyayı dönüştürebiliriz; değiştirebiliriz. Stoacıların ve hatta onların rakiplerinin bile ortak yönüdür bu.  Felsefenin terepatik/iyileştirici/tedavi edici olarak görülmesi tehlikeli bulundu birçokları tarafından… Ve tam da bu nedenle Stoacı felsefenin önü Hıristiyanlık tarafından kesildi.

Stoacılık hiçbir zaman ‘saf akademik’ bir felsefe olmadı ve onun bugünkü izleyicileri de felsefeyi yaşama yolu olarak görmeyi sürdürmekteler. M.Nussbaum, M.Piglucci ve  P.Hadot gibi filozofların adlarını bu bağlamda anabiliriz.

‘Felsefenin Yaşama Yolu’ üzerine olan bu dosyaya değerli katkılarınızı bekleriz.

 

 

Bazı alt başlıklar:

Felsefe ve Yaşam

Stoacı Ontoloji

Stoa felsefesinde ahlak

Stoa felsefesinde mantık

Stoa felsefesinde Fizik/Metafizik

Stoa felsefesinde ahlak-politika ilişkisi

Stoa felsefesinde insan, tanrı ve evren

Stoik olmak nedir

Stoacı Felsefenin Grek Kültürü ve Politikası Üzerine Etkileri

Stoacı Felsefe ve Romalı Filozoflar

Stoacılık, Hıristiyanlık ve Rönesans

Stoacılık ve Erken Modern Felsefe

Düşünce tarihinde Stoacı etkiler

Sanat ve edebiyatta Stoacılık

Türkiye’de Stoa felsefesi çalışmaları

İslam teolojisinde Stoacılık

Stoacılığa yöneltilen eleştiriler

Günümüzde Stoacılık ve Uygulama Alanları

Farklı kültürlerde/felsefelerde Stoik düşünce akrabalıkları

 

 

Yazı göndermek için son tarih: 15 Eylül 2018

yazı göndermek adres:

hnerkizan@yahoo.com

f.mustafagunay@gmail.com

 

Pazartesi, Nisan 30, 2018

I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu
I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu
19-21 Eylül 2018, Bişkek, KIRGIZİSTAN

İnsan her yerde ve her zaman hayatını idame ettirme çabasının yanında içinde yaşadığı evreni anlamaya ve anlamlandırmaya da çalışmıştır. Bu çabanın tezahürleri sanat, felsefe ve bilim olarak kadim zamanlardan beri süre gelmektedir. İçinde yaşadığı evrende, varlığı ve varoluşu bütünlüklü şekilde anlamaya çalışan insanoğlu yüzyıllardan beri bazen mitoloji, bazen sanat-edebiyat, bazen dini düşünce, bazen felsefe şeklinde arayışlarını sürdürüp bugünlere getirmiştir.
Arayışlar, aradaki benzerliğe karşın, farklı kültür ve coğrafyalarda farklı biçimler de almıştır. İnsan hayatını sürdürebilmek için nasıl ki hazır bulduğu ve sonradan kendi ürettiği gereçlerle bir yaşantı düzeni oluşturmuş ise aynı şekilde varlığı ve varoluşu anlama ve ifade etmede de sözlü gelenekten felsefeye farklı ifade biçimleri geliştirmiştir.
Bu düşüncelerle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Türk halklarının insan, Tanrı, evren muamması karşısındaki yaklaşımlarını konuşmak ve tartışmak amacıyla I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nu düzenleyecektir. Yeryüzünün farklı yerlerinde yaşayan Türk halklarının kültürel mirasını sözlü gelenekten yazılı eserlere varıncaya değin gözden geçirerek felsefi motifleri gün yüzüne çıkarmak ve farklı bakış açılarıyla onların yeniden üretilmesine katkı sağlamak, sempozyumun öncelikli amacıdır. Felsefecilerimizin bir araya gelerek tarih, kültür ve medeniyet dünyamızın kaynakları, imkanları ve sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelerine, bu konuda bir dil ve literatür oluşturmalarında da vesile olacak I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nun felsefenin güncel konularıyla da zenginleştirerek her yıl farklı bir ülkede yapılması ve geleneksel hale gelmesi, en büyük temennimizdir.

Konular:
Türk Halklarının:
-Varlık Anlayışı
-Zaman ve Mekân Anlayışı
-Tarih Anlayışı
-Değer ve Ahlâk Anlayışı
-Bilgi ve Hikmet Anlayışı
-Bilim Anlayışı
-Eğitim Anlayışı
-Yönetim ve Adalet Anlayışı
-Sanat ve Güzellik Anlayışı
-Kültür ve Medeniyet Anlayışı
-Dil ve Gerçeklik Anlayışı
-Kimlik ve Aidiyet Anlayışı
-Din Anlayışı
-Doğu ve Batı İlişkileri
-Türk Düşünürlerinin Dünya Felsefi Mirasına Katkıları


Önemli Tarihler
·         Özet Gönderme Son Tarihi: 15.05.2018
·         Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 4.06.2018
·         Bildiri Metnini Gönderme: 20.08.2018
·         Bildiri özetleri ve metinleri tefm2018@gmail.com adresine gönderilmelidir.
·         Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum süresince öğle, akşam yemekleri, çay ve kahve masrafları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve organizasyon tarafından karşılanacaktır. Sempozyum sonrası isteğe bağlı gezi programı düzenlenecektir. Yol ve konaklama masrafları katılımcının kendisine aittir.
Sempozyum Mekanı:
·         Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Bişkek/Kırgızistan
Sempozyum Dili:
·         Kırgızca, Türkçe, Rusça, İngilizce

Özet
·         Özet ve bildiri başlığı hem bildiri sunulacak dilde hem de İngilizce olmalıdır.
·         Başlık en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır.
·         Özetler 400-500 kelime aralığında bildirinin içerik ve amacını beyan edecek şekilde düzenlenmelidir.
·         Özetlerde anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır.
·         Hakem tarafından kabul edilen bildiriler, uluslararası indeksler tarafından taranan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanacaktır.
·         Makaleler arasından seçilecek 30 bildiri kitap haline getirilecektir.
·         Söz konusu dergi ve bildiri kitabında yayımlanmak üzere kabul edilecek bildirilerin hakem değerlendirmesi bildiri tam metni üzerinden yapılacaktır.

Bildiri Yazım Kuralları
Bildiri yazımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:
·         Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır.
·         İlk sayfada makale başlığı, yazar/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversite adı, tam posta adresi, telefon numarası, yazarın/yazarların e-mail adresi belirtilmelidir.
·         Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harflerle ortada yazılmalıdır.
·         Yazar/Yazarların isim soyadı bildiri başlığının altında sağa hizalı, yazar/yazarların unvanı, bağlı olduğu üniversite veya kurumun adı ise, 10 punto büyüklüğünde dipnotta yer almalıdır.
·         Metin A4 boyutunda, MS Word programında, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
·         Sayfa kenar boşluğu ayarı; sol ve sağ 3 cm, üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
·         Referanslarda ve kaynaklarda APA (American Psychological Association) standartı temel alınmalıdır. Metin içerisinde mesela: (Aristotle, 2006:50) şeklinde yazılmalıdır.
Dergileri kullanmada:
Kelsey, S. (2003), “Aristotle’s Definition of Nature”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 25: 59-87.
Kitapları kullanmada:
Aristotle. (2006), Metaphysics, trans.  S. Makin, Oxford: Clarendon Press.

http://tefm2018.manas.edu.kg/index.php/tr/Perşembe, Nisan 26, 2018

ÖZNE Dergisi Stoa Felsefesi için Yazı Çağrısı


ÖZNE Dergisi, Güz 2018 sayısı, 29. Kitap, Yazı Çağrısı
Stoa Felsefesi

Editörler: Hatice Nur Erkızan-Mustafa Günay-H. Haluk Erdem

Stoacılık, hellenistik dönemin en önemli felsefe hareketlerinden biridir. Bununla birlikte, Türkiye’ye baktığımızda Stoacı felsefeye ilgi, kaygı ve hatta bilginin pek de yüksek olduğu söylenemez. Özne Dergisi olarak Stoacı felsefeye ilgiyi canlandırmak ve var olan boşluğu gidermeye katkı sunmayı diliyoruz.
Stoacılar felsefeyi yalnızca birkaç kişinin özel ilgi alanı veya geçmişe ait ilginç düşünceler yığını olarak görmediler. Onlar için felsefe bir yaşama yoludur; yaşama yollarını açan bir çabadır. Dolayısıyla, felsefe aslında yaşamda uygulama (askesis) olanağını bulan bir etkinliktir. Çünkü biz bir kez kendimizin ve dünyanın ne olduğunu anladığımızda, hem yaşamı ve hem de içinde yaşadığımız dünyayı dönüştürebiliriz; değiştirebiliriz. Stoacıların ve hatta onların rakiplerinin bile ortak yönüdür bu.  Felsefenin terepatik/iyileştirici/tedavi edici olarak görülmesi tehlikeli bulundu birçokları tarafından… Ve tam da bu nedenle Stoacı felsefenin önü Hıristiyanlık tarafından kesildi.
Stoacılık hiçbir zaman ‘saf akademik’ bir felsefe olmadı ve onun bugünkü izleyicileri de felsefeyi yaşama yolu olarak görmeyi sürdürmekteler. M.Nussbaum, M.Piglucci ve  P.Hadot gibi filozofların adlarını bu bağlamda anabiliriz.
‘Felsefenin Yaşama Yolu’ üzerine olan bu dosyaya değerli katkılarınızı bekleriz.


Bazı alt başlıklar:
Felsefe ve Yaşam
Stoacı Ontoloji
Stoa felsefesinde ahlak
Stoa felsefesinde mantık
Stoa felsefesinde Fizik/Metafizik
Stoa felsefesinde ahlak-politika ilişkisi
Stoa felsefesinde insan, tanrı ve evren
Stoik olmak nedir
Stoacı Felsefenin Grek Kültürü ve Politikası Üzerine Etkileri
Stoacı Felsefe ve Romalı Filozoflar
Stoacılık, Hıristiyanlık ve Rönesans
Stoacılık ve Erken Modern Felsefe
Düşünce tarihinde Stoacı etkiler
Sanat ve edebiyatta Stoacılık
Türkiye’de Stoa felsefesi çalışmaları
İslam teolojisinde Stoacılık
Stoacılığa yöneltilen eleştiriler
Günümüzde Stoacılık ve Uygulama Alanları
Farklı kültürlerde/felsefelerde Stoik düşünce akrabalıkları


Yazı göndermek için son tarih: 15 Eylül 2018
yazı göndermek adres:
hnerkizan@yahoo.com
f.mustafagunay@gmail.com

Pazartesi, Nisan 02, 2018

2. Adana Felsefe Festivali Programı


             2. Adana Felsefe Festivali Programı
                      Felsefe, Edebiyat, Aşk

5 Nisan 2018 Perşembe
1. Oturum 10:00-12.00
Oturum Başkanı: Gülsun Dülgeroğlu
Demet Kurtoğlu Taşdelen:  Bir Performatif Felsefe Etkinliği: -Olmayan’da
 Deneylediğim Ne Var?
Selahaddin Halilov: “Edebiyat ve İç Dünya”
Öğle Arası

13.30-14.00 : Belgesel
2. Oturum 14:00-15.30
Oturum Başkanı: Deniz Abik
Senail Özkan: “Yunus Emre Düşüncesinde Aşk, Şiir ve Felsefe”
Bekir Özgen: “Felsefe, Edebiyat, Aşk Bağlamında Öykü”
Mustafa Emre: “Öyküde Şiirde Çocuk ve Sevgi”
Ara


3. Oturum:  15.45-17.15
 Oturum Başkanı: Celal Gürbüz
Taşkıner Ketenci: "Karanlık Edebiyat Üzerinden Aydınlanma Felsefesi
Kamuran Elbeyoğlu: Bir Edebiyatçı Olarak Sören Kierkegaard”
Birdal Akar:  “Platon’un Öyküleri
Ara
17.30-18.00 Müzik-Şiir Dinletisi(Adanus Şiir Grubu)6 Nisan 2018 Cuma  
09.30-10.00 : Belgesel
4. Oturum  10:00-11.00
Oturum Başkanı: Adnan Gümüş
A. Kadir ÇÜÇEN: “Varoluşun Dile Getirilişi: Felsefe ve Edebiyat”
Ali Osman Gündoğan: “Edebiyatta Felsefe: Yabancı Örneği”
Ara
 5. Oturum 11:15-12.15
Oturum Başkanı: Sadık Erol Er
Ali Utku: “Jacques Derrida: Yapıbozum ve Edebiyat
Ahmet Sarı: "Şiir Dilinin Felsefeye Kattığı Sınırsız İmkanlar Üzerine:
(Heidegger'in Trakl Okuması)”
Öğle Arası
6. Oturum 14:00-15.30 
Oturum Başkanı: Mustafa Günay
H. Nur Erkızan: “Aristotelesçi Var Oluşçuluk: Olanaktan Özgürlüğe “   
Eyüp Erdoğan: “Aşkın Şiiri”
H. Haluk Erdem: “Aşk, Şiir ve Bilgelik”

Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi(Atatürk Parkı)

Çarşamba, Mart 28, 2018

2. ADANA FELSEFE FESTİVALİ

ADANA FELSEFE FESTİVALİ 2. KEZ YAPILACAK

İlki geçen yıl düzenlenen Adana Felsefe Festivali, bu yıl ikinci kez yapılacak.  
Mustafa Günay, Gülsun Dülgeroğlu, Sadık Erol Er, Kerim Caymaz, Eren Erdem’den oluşan Adana Felsefe Festivali Düzenleme Kurulu hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir.
            Adana Büyük Şehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi’nin ev sahipliğini yapacağı Adana Felsefe Festivali ikinci kez, 5-6 Nisan 2018 tarihlerinde, Atatürk Parkı içindeki 75. Yıl Sanat Galerisi’nde yapılacaktır.
  Festivaller şehri olan Adana’da felsefe içerikli bir kültür etkinliğini gelenekselleştirmeyi amaçlayan etkinlikte bu yıl, felsefenin edebiyatla olan ilişkileri ve bu bağlamda “aşk” teması ele alınacaktır.
“Felsefe, Edebiyat, Aşk” başlığıyla yapılacak etkinliklere ülkemizin önemli felsefecileri ve edebiyatçıları katılacaktır.   Adana’da ve aynı zamanda Türkiye’de ikinci kez düzenlenen felsefe festivaline katılacak kişileri şöyle sıralayabiliriz: Demet Kurtoğlu Taşdelen , Selahaddin Halilov, Senail Özkan, Bekir Özgen,  Mustafa Emre,  Taşkıner Ketenci, Kamuran Elbeyoğlu,  Birdal Akar, A. Kadir Çüçen, Ali Osman Gündoğan, Ali Utku, Ahmet Sarı, H. Nur Erkızan,  Eyüp Erdoğan, H. Haluk Erdem.
 Adana Felsefe festivalinde şiir ve müzik dinletisi, kısa filmler-belgeseller de yer alacaktır.