Pazartesi, Nisan 30, 2018

I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu
I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu
19-21 Eylül 2018, Bişkek, KIRGIZİSTAN

İnsan her yerde ve her zaman hayatını idame ettirme çabasının yanında içinde yaşadığı evreni anlamaya ve anlamlandırmaya da çalışmıştır. Bu çabanın tezahürleri sanat, felsefe ve bilim olarak kadim zamanlardan beri süre gelmektedir. İçinde yaşadığı evrende, varlığı ve varoluşu bütünlüklü şekilde anlamaya çalışan insanoğlu yüzyıllardan beri bazen mitoloji, bazen sanat-edebiyat, bazen dini düşünce, bazen felsefe şeklinde arayışlarını sürdürüp bugünlere getirmiştir.
Arayışlar, aradaki benzerliğe karşın, farklı kültür ve coğrafyalarda farklı biçimler de almıştır. İnsan hayatını sürdürebilmek için nasıl ki hazır bulduğu ve sonradan kendi ürettiği gereçlerle bir yaşantı düzeni oluşturmuş ise aynı şekilde varlığı ve varoluşu anlama ve ifade etmede de sözlü gelenekten felsefeye farklı ifade biçimleri geliştirmiştir.
Bu düşüncelerle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Türk halklarının insan, Tanrı, evren muamması karşısındaki yaklaşımlarını konuşmak ve tartışmak amacıyla I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nu düzenleyecektir. Yeryüzünün farklı yerlerinde yaşayan Türk halklarının kültürel mirasını sözlü gelenekten yazılı eserlere varıncaya değin gözden geçirerek felsefi motifleri gün yüzüne çıkarmak ve farklı bakış açılarıyla onların yeniden üretilmesine katkı sağlamak, sempozyumun öncelikli amacıdır. Felsefecilerimizin bir araya gelerek tarih, kültür ve medeniyet dünyamızın kaynakları, imkanları ve sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelerine, bu konuda bir dil ve literatür oluşturmalarında da vesile olacak I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nun felsefenin güncel konularıyla da zenginleştirerek her yıl farklı bir ülkede yapılması ve geleneksel hale gelmesi, en büyük temennimizdir.

Konular:
Türk Halklarının:
-Varlık Anlayışı
-Zaman ve Mekân Anlayışı
-Tarih Anlayışı
-Değer ve Ahlâk Anlayışı
-Bilgi ve Hikmet Anlayışı
-Bilim Anlayışı
-Eğitim Anlayışı
-Yönetim ve Adalet Anlayışı
-Sanat ve Güzellik Anlayışı
-Kültür ve Medeniyet Anlayışı
-Dil ve Gerçeklik Anlayışı
-Kimlik ve Aidiyet Anlayışı
-Din Anlayışı
-Doğu ve Batı İlişkileri
-Türk Düşünürlerinin Dünya Felsefi Mirasına Katkıları


Önemli Tarihler
·         Özet Gönderme Son Tarihi: 15.05.2018
·         Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 4.06.2018
·         Bildiri Metnini Gönderme: 20.08.2018
·         Bildiri özetleri ve metinleri tefm2018@gmail.com adresine gönderilmelidir.
·         Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum süresince öğle, akşam yemekleri, çay ve kahve masrafları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve organizasyon tarafından karşılanacaktır. Sempozyum sonrası isteğe bağlı gezi programı düzenlenecektir. Yol ve konaklama masrafları katılımcının kendisine aittir.
Sempozyum Mekanı:
·         Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Bişkek/Kırgızistan
Sempozyum Dili:
·         Kırgızca, Türkçe, Rusça, İngilizce

Özet
·         Özet ve bildiri başlığı hem bildiri sunulacak dilde hem de İngilizce olmalıdır.
·         Başlık en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır.
·         Özetler 400-500 kelime aralığında bildirinin içerik ve amacını beyan edecek şekilde düzenlenmelidir.
·         Özetlerde anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır.
·         Hakem tarafından kabul edilen bildiriler, uluslararası indeksler tarafından taranan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanacaktır.
·         Makaleler arasından seçilecek 30 bildiri kitap haline getirilecektir.
·         Söz konusu dergi ve bildiri kitabında yayımlanmak üzere kabul edilecek bildirilerin hakem değerlendirmesi bildiri tam metni üzerinden yapılacaktır.

Bildiri Yazım Kuralları
Bildiri yazımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:
·         Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır.
·         İlk sayfada makale başlığı, yazar/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversite adı, tam posta adresi, telefon numarası, yazarın/yazarların e-mail adresi belirtilmelidir.
·         Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harflerle ortada yazılmalıdır.
·         Yazar/Yazarların isim soyadı bildiri başlığının altında sağa hizalı, yazar/yazarların unvanı, bağlı olduğu üniversite veya kurumun adı ise, 10 punto büyüklüğünde dipnotta yer almalıdır.
·         Metin A4 boyutunda, MS Word programında, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
·         Sayfa kenar boşluğu ayarı; sol ve sağ 3 cm, üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
·         Referanslarda ve kaynaklarda APA (American Psychological Association) standartı temel alınmalıdır. Metin içerisinde mesela: (Aristotle, 2006:50) şeklinde yazılmalıdır.
Dergileri kullanmada:
Kelsey, S. (2003), “Aristotle’s Definition of Nature”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 25: 59-87.
Kitapları kullanmada:
Aristotle. (2006), Metaphysics, trans.  S. Makin, Oxford: Clarendon Press.

http://tefm2018.manas.edu.kg/index.php/tr/Perşembe, Nisan 26, 2018

ÖZNE Dergisi Stoa Felsefesi için Yazı Çağrısı


ÖZNE Dergisi, Güz 2018 sayısı, 29. Kitap, Yazı Çağrısı
Stoa Felsefesi

Editörler: Hatice Nur Erkızan-Mustafa Günay-H. Haluk Erdem

Stoacılık, hellenistik dönemin en önemli felsefe hareketlerinden biridir. Bununla birlikte, Türkiye’ye baktığımızda Stoacı felsefeye ilgi, kaygı ve hatta bilginin pek de yüksek olduğu söylenemez. Özne Dergisi olarak Stoacı felsefeye ilgiyi canlandırmak ve var olan boşluğu gidermeye katkı sunmayı diliyoruz.
Stoacılar felsefeyi yalnızca birkaç kişinin özel ilgi alanı veya geçmişe ait ilginç düşünceler yığını olarak görmediler. Onlar için felsefe bir yaşama yoludur; yaşama yollarını açan bir çabadır. Dolayısıyla, felsefe aslında yaşamda uygulama (askesis) olanağını bulan bir etkinliktir. Çünkü biz bir kez kendimizin ve dünyanın ne olduğunu anladığımızda, hem yaşamı ve hem de içinde yaşadığımız dünyayı dönüştürebiliriz; değiştirebiliriz. Stoacıların ve hatta onların rakiplerinin bile ortak yönüdür bu.  Felsefenin terepatik/iyileştirici/tedavi edici olarak görülmesi tehlikeli bulundu birçokları tarafından… Ve tam da bu nedenle Stoacı felsefenin önü Hıristiyanlık tarafından kesildi.
Stoacılık hiçbir zaman ‘saf akademik’ bir felsefe olmadı ve onun bugünkü izleyicileri de felsefeyi yaşama yolu olarak görmeyi sürdürmekteler. M.Nussbaum, M.Piglucci ve  P.Hadot gibi filozofların adlarını bu bağlamda anabiliriz.
‘Felsefenin Yaşama Yolu’ üzerine olan bu dosyaya değerli katkılarınızı bekleriz.


Bazı alt başlıklar:
Felsefe ve Yaşam
Stoacı Ontoloji
Stoa felsefesinde ahlak
Stoa felsefesinde mantık
Stoa felsefesinde Fizik/Metafizik
Stoa felsefesinde ahlak-politika ilişkisi
Stoa felsefesinde insan, tanrı ve evren
Stoik olmak nedir
Stoacı Felsefenin Grek Kültürü ve Politikası Üzerine Etkileri
Stoacı Felsefe ve Romalı Filozoflar
Stoacılık, Hıristiyanlık ve Rönesans
Stoacılık ve Erken Modern Felsefe
Düşünce tarihinde Stoacı etkiler
Sanat ve edebiyatta Stoacılık
Türkiye’de Stoa felsefesi çalışmaları
İslam teolojisinde Stoacılık
Stoacılığa yöneltilen eleştiriler
Günümüzde Stoacılık ve Uygulama Alanları
Farklı kültürlerde/felsefelerde Stoik düşünce akrabalıkları


Yazı göndermek için son tarih: 15 Eylül 2018
yazı göndermek adres:
hnerkizan@yahoo.com
f.mustafagunay@gmail.com

Pazartesi, Nisan 02, 2018

2. Adana Felsefe Festivali Programı


             2. Adana Felsefe Festivali Programı
                      Felsefe, Edebiyat, Aşk

5 Nisan 2018 Perşembe
1. Oturum 10:00-12.00
Oturum Başkanı: Gülsun Dülgeroğlu
Demet Kurtoğlu Taşdelen:  Bir Performatif Felsefe Etkinliği: -Olmayan’da
 Deneylediğim Ne Var?
Selahaddin Halilov: “Edebiyat ve İç Dünya”
Öğle Arası

13.30-14.00 : Belgesel
2. Oturum 14:00-15.30
Oturum Başkanı: Deniz Abik
Senail Özkan: “Yunus Emre Düşüncesinde Aşk, Şiir ve Felsefe”
Bekir Özgen: “Felsefe, Edebiyat, Aşk Bağlamında Öykü”
Mustafa Emre: “Öyküde Şiirde Çocuk ve Sevgi”
Ara


3. Oturum:  15.45-17.15
 Oturum Başkanı: Celal Gürbüz
Taşkıner Ketenci: "Karanlık Edebiyat Üzerinden Aydınlanma Felsefesi
Kamuran Elbeyoğlu: Bir Edebiyatçı Olarak Sören Kierkegaard”
Birdal Akar:  “Platon’un Öyküleri
Ara
17.30-18.00 Müzik-Şiir Dinletisi(Adanus Şiir Grubu)6 Nisan 2018 Cuma  
09.30-10.00 : Belgesel
4. Oturum  10:00-11.00
Oturum Başkanı: Adnan Gümüş
A. Kadir ÇÜÇEN: “Varoluşun Dile Getirilişi: Felsefe ve Edebiyat”
Ali Osman Gündoğan: “Edebiyatta Felsefe: Yabancı Örneği”
Ara
 5. Oturum 11:15-12.15
Oturum Başkanı: Sadık Erol Er
Ali Utku: “Jacques Derrida: Yapıbozum ve Edebiyat
Ahmet Sarı: "Şiir Dilinin Felsefeye Kattığı Sınırsız İmkanlar Üzerine:
(Heidegger'in Trakl Okuması)”
Öğle Arası
6. Oturum 14:00-15.30 
Oturum Başkanı: Mustafa Günay
H. Nur Erkızan: “Aristotelesçi Var Oluşçuluk: Olanaktan Özgürlüğe “   
Eyüp Erdoğan: “Aşkın Şiiri”
H. Haluk Erdem: “Aşk, Şiir ve Bilgelik”

Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi(Atatürk Parkı)