Perşembe, Kasım 19, 2009

Salı, Kasım 17, 2009
Özne
Yıl:6, Kitap: 10, Bahar 2009
ISBN: 978-9944-5093-3-6

Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay
(Çukurova Üniv.)

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Oğuz Adanır (9 Eylül Üniv.),
Prof. Dr. Hasan Aslan(Akdeniz Üniv.),
Prof. Dr. Sara Çelik(Mersin Üniv.),
Doç. Dr. Sebahattin Çevikbaş(Atatürk Üniv.),
Pof. Dr. Betül Çotuksöken(Maltepe Üniv.),
Prof. Dr. A. Kadir Çüçen(Uludağ Üniv.),
Doç. Dr. Zeynep Direk(Galatasaray Üniv.),
Doç. Dr. Işık Eren (Uludağ Üniv.),
Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan(Muğla Üniv.),
Prof. Dr. Sevinç Güçlü(Akdeniz Üniv.),
Prof. Dr. Adnan Gümüş(Çukurova Üniv.),
Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan(Muğla Üniv.),
Prof.Dr. Selahattin Halilov (Şark-Garp Felsefe Enstitüsü-Azerbaycan),
Prof. Dr. Rahmi Karakuş(Sakarya Üniv.),
Prof. Dr. Uluğ Nutku,
Prof. Dr. Doğan Özlem(Yeditepe Üniv.),
Yrd. Doç. Dr. Solmaz Zelyut(Ege Üniv.).
Dr.Ebulfez Suleymanov (Azerbaycan Milli
İlimler Akademisi Felsefe, Siyaset ve Hukuk Arastırmaları Enstitusu),
Yrd. Doç. Dr. Ali Utku (Atatürk Üniv.),
Prof. Dr. Mustafa Yıldırım(Atatürk Üniv.),

Yayın Kurulu:
Sara Çelik, Mustafa Günay, Mehmet Özcan, Gülsun Dülgeroğlu.


Sunu’dan

Kriz (bunalım, buhran) kavramının günlük yaşamda da daha çok ekonomik, psikolojik ve tıbbi olaylarla ilgili olarak kullanıldığını saptayabiliriz. Bu nedenle kriz kavramının anlam içeriğinde de ekonomik, psikolojik ve tıbbi anlamlar ve imgeler daha belirgindir. Bireyler kadar toplumlar da bazı dönemlerde bunalımlar yaşamaktadırlar. Bir bakıma bunalım, insani varoluşun ve sosyal yaşamın önemli bir olgusudur.

İnsanlığın yaşadığı krizlerin/bunalımların ufuk açıcı felsefelerin doğmasına imkan tanıdığını ve aynı zamanda ufuk açıcı felsefelerin de söz konusu krizlere çözüm arayışı olarak, yeni bakış açıları ve yeni yollar önerdiklerini görebiliriz. Aynı şey sanat için de söz konusudur. Bunalım/kriz dönemleri aynı zamanda eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi de teşvik eden ve harekete geçiren etkenlerin yoğunlaştığı zamanlardır. Kriz dönemlerinde ortaya çıkan felsefeler, hangi konu ve problemi işlerse işlesinler, söz konusu krizin etkisini gösterirler. Pek çok bakımdan 20. yüzyılın çeşitli filozoflar ve sosyal bilimciler tarafından bir “bunalım-kriz yüzyılı” olarak değerlendirildiğini görebiliriz.

Bu sayının dosyasını oluşturan yazılar, özellikle varoluşçu felsefenin temel kavramları ve problemleri bağlamında bunalım konusunu ele almaktadır. Diğer yazıların da ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Güz 2009 sayısı olarak yayınlanacak Özne 11. Kitap’ın “Aristoteles ve Felsefesi” dosyasının hazırlıkları sürüyor.

2010 Bahar sayısı ise “Felsefe ve Günümüz Sorunları”na ayrıldı. Bu konuda katkılarınızı bekliyoruz.

Yeniden buluşmak umuduyla.
Saygılarımızla


10. kitabın içindekiler

Bir Bunalım Çağı Felsefesi Olarak; Varoluşçuluk /Yasemin Akış…3
Varoluşsal Bunalım: Absurd’deki Başkaldırı
veya Absurd Bilinçlenme /Zehragül Aşkın…9
Umut Etmemenin Olanaksızlığı/Derya Bayrı…15
Tarihilik Açısından Bunalım mı, Evrim mi?/Bozkurt Güvenç…20
Felsefeye Bakışlara Bir Bakış/Uluğ Nutku…23
İyinin Varlığı ve Anlamı Üzerine Etik Nesnelciliğin İki Türü ve Eleştiriler/Sara Çelik…27
Psikolojiyi Yeniden Düşünmek/Betül Çotuksöken…37
Nominalizmin Etik ve Politik Sonuçları ve Türkiye’deki Görünümleri Üzerine
Bir İnceleme (I)/ H.Nur Erkızan…41
R.G. Collingwood’un Tarih Felsefesinde Soru-Yanıt Yöntemi Işığında
Türk Harf Devrimi Üzerine Bir Bakış/H. Haluk Erdem…54
Heidegger’in Felsefesinde Herakleitos’un Logos Anlayışının Yorumu/ Burcu Akpınar Topcu…60
Şiirler/İlyas Tunç…71
Özne Dergisi Yayın İlkeleri….75
Gelecek Sayının Duyurusu…76

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana
e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com
Web adresi:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır.
Yılda iki kez çıkar.

Bireysel Abonelik: 25 TL
Kurumsal Abonelik: 50 TL
Posta çeki: 1097014-Mustafa Günay adına