Çarşamba, Kasım 20, 2019

Pazar, Kasım 17, 2019

Uluğ Nutku (1935-2014)

 
 

 
Uluğ Nutku (1935-17.11.2014)
 
Değerli hocamızı saygıyla anıyoruz.
 

 
Uluğ hocanın çalışmaları hakkında kısa bir yazım:
 

Cuma, Kasım 08, 2019

ÖZNE Güz 2019-sayı 31: NIETZSCHEÖZNE Güz 2019-sayı 31: NIETZSCHE

 

İÇİNDEKİLER

1 Nietzsche’de Nihilizm Problemi /Uluğ Nutku

2 Trajik İnsan: Apollon-Dionysos Karşıtlığı ve Denge Sorunu /Ali Osman Gündoğan

3 Nietzsche’nin Hakikat Anlayışı: Yorum, Yalan ve Yanılsama Olarak Hakikat /Sebahattin Çevikbaş                                                                                    

4 Nietzsche  ve Çileci İdeal /Kasım Küçükalp

5 Nietzsche’de “Décadence” Fenomeni/Yavuz Kılıç

6 Nietzsche, Dionysos ve Müziğin Ontolojisi /Christoph Cox

7 Nietzsche ve Budizm/Benjamin A. Elman

8 Nietzsche ve Faşizm/Derda Küçükalp 

9 Nietzsche’nin Aristokratik Radikalizmi /Yasin Parlar

10 Heidegger’in Düşünmek Ne Demektir? Derslerindeki Übermensch [Üstinsan] Çözümlemesi ve Übermensch -Düşünme İlişkisi/Burak Çakır

11 Nietzsche’de Varlık ve Oluş Üzerine Heidegger’in Yorumu/Feyruze Cılız -Zehragül Aşkın

12 Nietzsche ve Spinoza: Amor Fati ve Amor Dei/Yirmiyahu Yovel

13 İnsan ve Değerleri Açısından Bir Arada Olmanın Zorunluluğu: Spinoza ve Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması/Mustafa Ağaoğlu

14 Nietzsche Düşüncesinde Hayatın Olumlanması ve Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi/Ali Han Babuççu

15 Nietzsche’nin Kant Temellüğü /Tsarina Doyle

16 Nietzsche ve Schelling’te Geçmişi Anlamak: Logos mu Mitos mu? /Katia Hay

17 Hegel ve Nietzsche: Tin ve Patolojisi Üzerine /Frederick Neuhouser

18 Nietzsche ve Eğitim Anlayışı/Ali Özgan

19 Nietzsche'nin Özgür İstenç Eleştirisinin Dayanakları/T. Ketenci– M. Topuz

20  Friedrich Nietzsche’nin Psikanalizinden Sigmund Freud’un Nietzscheci Eleştirisine:

Entelektüel Bir Akrabalık İlişkisi/Ersun Çıplak

21 Carl Gustav Jung’un Nietzsche’nin Zerdüşt’ü Üzerine Seminerler 1934 - 1939 Başlıklı Yapıtının Eleştirisi /Ersun Çıplak

22 Nietzsche’nin Minimlist Ahlak Psikolojisi/Bernard Williams

23 Nietzsche’yi Bulmak ve Sonra Ondan Kurtulmak! / Erdem Baykal

24 Badiou’nun Nietzsche’si: Bir Olay Düşünürü Olarak Radikal Edim Filozofu/Emine Aydoğan

25 Foucault’un Nietzsche’sinden Yararlanmak: Nietzsche, Soykütük, Otobiyografi /Douglas Thomas

26  İnsanın Yükünün Üstesinden Gelmek: Nietzsche, Deleuze Ve Yaşamın Olanakları / Keith Ansell Pearson

27 Niet-zsche: Derrida’nın Nietzscheleri/Peyami Safa Gülay

28 Nihilizm ve Vattimo’nun Nietzsche’sinde Postmodern /Ashley Woodward  

29  “Dionizyak Kadın”: Irigaray’ın Nietzsche’si /Fatime Gümüş

30 Devrimci Korku: Nietzsche ve Kristeva’nın Şiir Politikası Üzerine Görüşleri /Kelly Oliver

31 “Dürüstlüğümüz!” Nietzsche’deki Ahlak Duygusunun Hakikati Üzerine /Jean-Luc Nancy

32 Tanrı’nın Ölümü, Simulakr ve Hipergerçek Evren/ Emin Oral

33 Tanrısal Bir Kehanet, Nedensiz Bir Hareket ve Yunan Stili Cinayet/Burak K. Durak      

34 Gestalt, Öznellik, Olumsuzluk: Üstinsan’ın Heideggerce Yorumu Ve Spengler’de Kültürlerin Morfolojisinin Eleştirisi /Golfo Maggini

35 Nietzsche’nin Metafizik Eleştirisi ve Moral Dışı Değerlendirme Bakışı/Celal Gürbüz

36 Metafiziğin Pedagojisi: Platon’un Üstesinden Gelmek/Birdal Akar

37 Tragedyanın Doğuşu: Apollon ve Dionysos İlüzyonundan İlk  Trajik Filozofa Dair Bir İnceleme /Ebru Aydın

38 Nietzsche’nin Homo Natura’sı Kimdir?  “İyinin ve Kötünün Ötesinde”nin 230. Aforizmasında Kendini-Bilme, Dürüstlük ve İnsanın Dönüşümleri /Vanessa Lemm

39 Cioran’ın Nietzsche’si / Sadık Erol Er

40 Nietzsche’de Yaşam ve Tarih Arasındaki Gerilim/Mustafa Günay

41 Batı Medeniyeti Tarihi’nin Bir Alegorisi Olarak Dört İnsan Tipi Üzerinden Okunması: Friedrich  Nietzsche Düşüncesi’nde Sürü İnsanı, Son İnsan, Hür İnsan ve Üst İnsan/Mehmet Mengü

42 Nietzsche ve Özgürlük Politikası: Anti-Ahlak Olarak Queer Teorisi /C. Heike Schotten

43 Tanrıya Karşı Tanrılar: Nietzsche ve İslam/Elif ERGÜN -Yıldırım Ortaoğlan

44 Mantıkçı Despot, Anti-Yunan ve Dekadan: Nietzsche’nin Sokrates’i ya da Sokrates’in Suretleri/Sever Işık

45 Nietzsche’nin Nörolojik Hastalıkları /D. Hemelsoet-K. Hemelsoe -D. Devreese

46 Frankfurt Okulu’nun Nietzscheci Uğrağı  -- Frankfurt Okulu’nda Nietzscheci Uğrak /Rolf Wiggershaus

47 Metafiziğin Yorumu ya da Heidegger’in Nietzsche’si Üzerine Bir İnceleme/Gevher Aslıhan Uncu

48 İnsan’ın Hayvanlığı Üzerine: Nietzsche’nin Hayvanları/Celal Sabancı

 
                                                                                                                                                                             

CONTENTS

1 The Problem of Nihilism in Nietzsche /Uluğ Nutku

2  L’Homme Tragique: L’Opposition d’Apollon-Dionysos et le Problème d’Équilibre/Ali Osman Gündoğan    

3 Nietzsche's Conception of Truth: The Truth as Interpretation, Lies and Illusion/Sebahattin Çevikbaş                                                                                  

4 Nietzsche and Ascetic Ideal /Kasım Küçükalp                                                                       

5 The Phenomenon of Decadence  in Nietzsche's Thought/Yavuz Kılıç

6 Nietzsche, Dionysus, and the Ontology of Music /Christoph Cox

7  Nietzsche ve  Buddhism /Benjamin A. Elman

8  Nietzsche ve  Fascism/Derda Küçükalp             

9 Nietzsche’s Aristocratic Radicalism/Yasin Parlar          

10 Heidegger's Analysis of Übermensch [Overhuman] in  His Lectures of What  is Called  Thinking? and  The Relation of  Übermensch-The Thinking /Burak Çakır  

11 On Being  and  Becoming in Nietzsche Heidegger's Interpretation/Feyruze Cılız -Zehragül Aşkın

12 Nietzsche and Spinoza: Amor Fati and Amor Dei/Yirmiyahu Yovel

13  Difficulty of Being Together In terms of People and Values: Affirmation of Life in Spinoza and Nietzsche/Mustafa Ağaoğlu

14 The Affirmation of Life and  Transvaluation of Values in Nietzsche’s Thought/Ali Han Babuççu

15 Nietzsche’s Appropriation of Kant /Tsarina Doyle

16 Understanding the Past in Nietzsche and Schelling: Logos or Mythos?/Katia Hay

17 Hegel and Nietzsche on Spirit and its Pathologies /Frederick Neuhouser

18 Nietzsche and His Mentality of  Education/Ali Özgan

19 The Basis of Nietzsche’s Critique of  Free  Will /T. Ketenci– M. Topuz

20 From The Psychoanalysis Of Friedrich Nietzsche To The Nietzschean Critique Of Sigmund Freud: An Intellectual Relationship /Ersun Çıplak

21  Criticism of Carl Gustav Jung's Nietzsche’s Zarathustra Part 1 and 2. Notes of the Seminar Given in 1934 - 1939 /Ersun Çıplak

22 Nietzsche’s Minimalist Moral Psychology/Bernard Williams

23  Finding Nietzsche and Losing Him After!/Erdem Baykal

24 Badiou’s Nietzsche: Radical Act Philosopher As An Eevent Thinker/Emine Aydoğan

25 Utilising Foucault's Nietzsche; Nietzsche, Genealogy, Autobiography /Douglas Thomas

26  Overcoming The Weight of Man: Nietzsche, Deleuze, And Possibilities of Life/Keith Ansell Pearson

27 Niet-zsche: Derrida’s Nietzsches/Peyami Safa Gülay

28  Nihilism And The Postmodern In Vattimo’s Nietzsche /Ashley Woodward  

29  “The Dionysian Woman”: Irigaray’s Nietzsche /Fatime Gümüş

30  Revolutionary Horror: Nietzsche and Kristeva on the Politics of Poetry /Kelly Oliver

31 Our Probity!" On Truth in the Moral Sense in Nietzsche”, Loking After Nietzsche /Jean-Luc Nancy

32 The Death of God, Simulacrum and Hyperreal Universe / Emin Oral

33 A DIivine Prophecy, A Causeless Act and  A Greek Style Murder/Burak K. Durak

34  Gestalt, subjectivité, negativité: L’interprétation heideggerienne du Surhomme et sa critique de la morphologie des culture chez Spengler /Golfo Maggini

35  La critique de Nietzsche sur la métaphysique et l’évaluation extra-moral/Celal Gürbüz

36  Pedagogy of  Metaphysics: Overcoming Plato/Birdal Akar

37 The Birth of Tragedy: An Investigation About The First Tragic Philosopher From The Apollon and Dionysos Illusion/Ebru Aydın

38 Who is Nietzsche’s Homo Natura? Self-Knowledge, Probity and the Metamorphoses of the Human Being in Beyond Good and Evil 230./Vanessa Lemm

39  Cioran’s Nietzsche/ Sadık Erol ER

40 The Tension Between History and Life in Nietzsche /Mustafa Günay

41 The Reading of the History of Western Civilization on four human types as an allegory: Friedrich Nietzsche thoughts Herd Man, Last Man, Free Man, Over Man/Mehmet Mengü

42 Nietzsche and Emancipatory Politics: Queer Theory as Anti-Morality /C. Heike Schotten

43  God Versus Gods: Nietzsche and Islam /Elif Ergün -Yıldırım Ortaoğlan

44 The Despotic Logician, Anti-Greek and  Decadent: Nietzsche’s Socrates or Images of Socrates/Sever IŞIK

45 The Neurological Illness of Friedrich Nietzsche/D. Hemelsoet -K. Hemelsoet -D. Devreese  

46 The Frankfurt School’s ‘Nietzschean Moment /Rolf Wiggershaus

47 The Research on the   Heidegger’s Nietzsche or the Interpretation of Metaphysics/Gevher Aslıhan Uncu

48 On Animality of The Human Being: Nietzsche’s Animal Philosophy/ Celal Sabancı