Salı, Ağustos 22, 2023

Özne | 38. Kitap CUMHURİYETİN FELSEFESİ çıktı...

Cumhuriyet'in Felsefesi | Afşar Timuçin Cumhuriyet Kavramının Anadolu'da / Türkiye'de Düşünsel Kökleri | Onur Bilge Kula Cumhuriyetimizin Felsefi Kökenleri | Yakup Kepenek Cumhuriyet Kavrayışı ve Çağdaş Uygarlığın Temel Kavramları | Ali Timuçin Hukukun Üstünlüğü ve Özgürlüğün Uylaşımsallığı Bağlamında Cumhuriyetçilik | Murat Bayram Cumhuriyetimizin Tinsel Bir Düşünüm Ve Dönüşüm Kaynağı Olarak Sapere Aude! | Fatih Yıldız Atatürk'ün Düşüncesinde Özgürlük | Ayşe Çiğdem Kocaman Cumhuriyetin Birinci Yüzyılının Son Çeyreğinde Felsefe Eğitiminde Neler Oldu? | Betül Çotuksöken Baha Tevfik ve "Yeni Ahlak" ı | Cemzade Kader Düşgün Cumhuriyet Döneminde Felsefenin Gelişimi | H. Haluk Erdem Cumhuriyet Döneminde İlk Kuşak Felsefeciler | Mustafa Günay - Sevgican Akça Fişenk Macit Gökberk: Devrimin Felsefesi ya da Felsefesini Arayan Devrim | Hatice Nur Beyaz Erkızan Mengüşoğlu'nun Felsefi Antropolojik Güzergâhı | Mehmet Fatih Işık Hilmi Ziya Ülken'in Düşüncesinde İnsan Anlayışı | Sevgican Akça Fişenk Bir Cumhuriyet Felsefesi İncelemesi: Shayegan ve Uygur | Sinem Özdemir Bilgi, İnanma, İnsan Filozofu Uluğ Nutku: A Priori, Kurmaca ve Anlama Sorunu | Adnan Gümüş Cumhuriyet Döneminde Hermeneutik Gelenek | Sait Vesek Erken Cumhuriyet Döneminde Modern Devlet, Laiklik ve Kadına Bakışın Sosyoloji Ders Kitaplarına Yansımaları | Çiğdem Özbay Gecikmiş Modernleşmenin İmgesi: Türk Sinemasının 100 Yılı | Volkan Koyutürk Öğrenmeye Değer Olana Dair: Eğitim ve Değerler | Pelin Özdemir Taşdelen Kitap İnceleme Türkiye'de Felsefenin Gerçekliği ve Eleştirisi | Tanju Toka Cumhuriyet Döneminde Felsefe | Aziz Şeker Soruşturma Cumhuriyetin 100. Yılında Felsefe ve Güncel Konular: Oğuz Adanır, Hasan Aydın, Betül Çotuksöken, İsmail Demirdöven, Doğan Göçmen, Yasemin Işıktaç, Yavuz Kılıç, Örsan Öymen, Afşar Timuçin Dosya Dışı Martin Heidegger'in Savaş Sonrası Felsefesi | Doğan Göçmen Murray Bookchin'de Doğa-Toplum Dikotomisine Karşı Sosyal Ekoloji | Demet Altun Sözcükler Bize Ne Anlatır? | Hasan Gençcan

Çarşamba, Ağustos 31, 2022

Özne Dergisi-2022 Bahar, Sartre sayısı çıktı...

Sartre ve Varoluşçuluk Üzerine Bir Değerlendirme /Ali Osman Gündoğan Başkasının Bakışı: Sartre’da Utanç ve Gurur/ Özgür Taburoğlu Sartre Felsefesinde “Varoluşsal/Ontolojik Sevinç” Üzerine/ Emel Koç Sartre: Augustinusçu Bir Ateist Mi?/ Kate Kirkpatrick,-Çev. Metin Topuz Sartre Düşüncesinde Çağın İfadesi Olarak Varoluş Ve Varoluşun İfadesi Olarak İnsan / Hüseyin Gazi Topdemir Sartre’da Fenomenolojik Ontolojinin Kuruluşu/ Hüseyin Aydoğdu Sartre ve Spinoza: Zihnin Doğası Üzerine/ Kathleen Wider -Çev. M. Can Kibritoğlu Jean-Paul Sartre Ateizmi Ontolojik Temelleri Ve Etik Sonuçlarıyla/Sevil Ağtaş Sartre’ın Kant’ın Ahlak Felsefesine Yönelik Eleştirileri/Gail Linsenbard –Çev. Mustafa Yıldırım Ontolojiden Hodolojiye: Sartre’ın Dünya-İnsan Yorumu/Mustafa Ağaoğlu Sartre’ın Ahlakı: Bir Yeniden Yapılandırma /Gerhard Seel -Çev. Celal Gürbüz J.P.Sartre’ın Varoluşçuluk Anlayışında Ahlâkın Temelleri Üzerine/ Uğur Köksal Odabaş Sartre : “Eylem Adamı” /John Gerassi -Çev. Berna Şimşek Sartre’da Ahlakın Olanaklı Temeli/Celal Gürbüz Sartre’ın Diyalektik Yöntem Eleştirisi/Semir Temiz Sartre ve Nietzsche/Christine Daigle -Çev. Sadık Erol Er Sartre’ın Heidegger Okumaları: Gözle Görülmeyen Politik İçerik/Ata Devrim Bakışın Belirleyiciliği Işığında Özgürlük Problemi/Seçil Özdemir Sartre’ın Entelektüel Kavrayışı Ve Kayıp Giden Zaman/Armağan Öztürk Sartre Ve Sinema, Modern Yaşamın Şiiri/Volkan Koyutürk Varoluşçu Özgürlük Bağlamında Sartre ve Beauvoir’da Beden ve Aşkınlık Kavramı/Gül Turanlı Camus/Sartre Kavgası/Ali Osman Gündoğan Sartre ve Lefebvre Heuristik Bir Yönteme Doğru /Michael Kelly- Çev. Gülten Silindir Keretli Sartre ve Fanon: Zenci Hareketi ve Politik Ortaklık /Azzedine Haddour -Çev. Birdal Akar Yalom’un Dört Sonul Endişe Kavramı Bağlamında Sartre’ın Mezarsız Ölüler’i/ M. Can Kibritoğlu Brecht ve Sartre arasında/ Bariona Renate Peters Çeviren: Erdem Baykal Sartre ve Foucault Nesiller Arası Bir Değişim /Thomas R. Flynn-Çev. Dilek Barutçu Fesli-Ahmet Selim Tümkaya Deleuze ve Sartre: Praksisten Üretime/ Raymond van de Wiel -Çev. Sadık Erol Er Sartre ve Lacan Arasında Bir Karşılaşma/Marie-Andrée Charbonneau,-Çev. Ersun Çıplak Karanlık Thomas Bir Karakterin Praxisi Üzerine Düşünceler / Robert Wilcocks-Çev. Erdem Baykal