Salı, Nisan 12, 2011

ÖZNE: Jean Baudrillard sayısıÖZNE 14 . Kitap-Bahar 2011

Bu sayının editörü: Prof. Dr. Oğuz Adanır

İÇİNDEKİLER

Baudrillard ve Türkiye/Oğuz Adanır…………
Teknolojik Gelişmeden Nesne Teknolojisine/Oğuz Adanır…….
Baudrillard'ı Anlamak /Ufuk Tambaş………………………
Fazla İmge Üretimi /Mezula Dragonetti Aydoğan………
Simgesel Değis Tokuş ve Ölüm/Emel Yuvayapan…………………………
Simgesel Değis Tokuş ve Ölüm /Zehra Zıraman…………………………….
Baudrillard’ın Medya Teorisinin Kaynakları Hakkında Bir Tartışma/Fahrettin Altun…………
Gözün egemenliği tarihin sonu mu/ Derya Bayrı………………………………………….
Karnaval ve Yamyam ya da Küresel Rekabet Oyunu/Jean Baudrillard…………
Sanat Dünyasının Kurduğu Komplo/Jean Baudrillard……………………………………
Baudrillard ve yabancılaşma /Nuri Bilgin………………………………………
Baudrillard İle Söyleşi/Oğuz Adanır-Mustafa Altıntaş……………….
Sosyoloji, İdeoloji ve İktidar/Bekir Balkız-Vefa Saygın Öğütle…………………
Marxist Adalet Teorisinin Eleştirisi/ Özdeniz Pektaş……………………
Şavkar Altınel’in ‘Kensington Parkı’nda Sabah’ Şiirinin Hermeneutik Fenomenolojisi
ve Zaman Sorunu/Hale Seval…………………

FELSEFE EĞİTİMİ VE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Felsefe Öğretiminde Yeni Bir Model Arayışı Ayşe Teyzenin Çantası/İdil Kefeli….
Çocuklar için Felsefe Eğitiminde Edebi Eserlerin Yeri/Sevgi İyi…………………
Felsefe Eğitiminde Edebiyatın Yeri/Mustafa Günay……….
Felsefe Öğretimi Edebiyat Yoluyla Yapılabilir mi? Samed Behrengi Örneği/Sümeyye Akdağ…………
Neden Çocuklar İçin Felsefe/Nuran Direk…………………………………
IPO Tarihçesi 201/Nuran Direk ………………………………..
Felsefe Olimpiyatlarından Yazılar/Ceren Akman, Ferhat Taylan, Deniz Günce Demirhisar, Mert Bahadır Reisoğlu, Efe Murat Balıkçıoğlu, Zeynep Pamuk, Büşra Küçük…………………

Cuma, Nisan 01, 2011

Makale çağrısı güncelleme

MAKALE ÇAĞRISI
KADIN/WOMAN 2000
Kadın Araştırmaları Dergisi

2000 yılından beri yayın hayatında olan ve çok sayıda bağımsız bilimsel ve uluslararası index tarafından taranan Kadın/Woman 2000 dergisi (Kadın Araştırmaları Dergisi) özel cildi için makale çağrısında bulunmaktadır. Dergi’nin “Felsefe, Feminizm ve Ötesi Özel Cildi” nde aşağıdaki konulara ilişkin değerlendirmeler içeren makaleler beklenmektedir.

İlgililerin derginin internet sayfasında (http://kwj2000journal.emu.edu.tr) de belirtilen şartlar içinde hazırlayacakları İngilizce veya Türkçe dillerindeki makaleleri özel cilt editörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay’a (mgunay@cu.edu.tr, f.mustafagunay@gmail.com) ya da Dergi Sekreterliğine (jws@emu.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. İlgililere duyurur, şimdiden teşekkür ederiz.
Özel cilt 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında iki sayı olarak yayınlanacaktır.


FELSEFE, FEMİNİZM VE ÖTESİ

Toplumsal cinsiyete dayalı kavrayışlar ve kurgulamalar yaşamın ve kültürün her alanında olduğu gibi felsefe ve düşünce tarihi alanında da karşımıza çıkar. Ancak düşünce ve uygarlık tarihi ataerkil yaklaşım ve söylemin egemenliğinden bağımsız değildir. Bu nedenle felsefe tarihinde ve filozofların söyleminde/öğretilerinde cinsiyetçi anlayışları irdelemek ve nasıl bir kadın ve erkek imgesi/kavramı inşa ettiklerini ortaya koymak büyük önem taşımaktadır. Günümüzde felsefe ve diğer alanlarda feminist anlayışların düşünce tarihine ve felsefi söyleme yönelik sorgulamaları ve eleştirileri yeni düşünce ufukları açmaktadır. Felsefedeki cinsiyetçi anlayışlara kadın çalışmaları toplumsal cinsiyet çalışmaları ve feminist düşünce perspektifinden bir eleştirel bakış hem felsefi söylemin yeniden kurulmasına hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı daha özgür ve demokratik bir ortamın oluşmasına yol açabilir.

Kadın/Woman 2000 dergisinin bu özel sayısında felsefe tarihinde ve günümüz felsefesinde toplumsal cinsiyete yönelik kavrayışlar, feminist anlayışlar ve kadın araştırmalarının kuramsal arka planı ve sorunları bağlamında ele alınacaktır.

Bazı alt başlıklar:

Felsefe tarihinde kadına bakışlar
Felsefi bir sorun olarak kadın ve toplumsal cinsiyet
Kadın filozoflar konusunda incelemeler/düşünce tarihinde kadınlar
Felsefe tarihinin feminist yorumları
Felsefe tarihindeki bazı dikotomilerin kadın sorunu bağlamında incelenmesi(özne/nesne, akıl/tutku, beden/zihin vb.)
Felsefi gelenek içinde kadının konumlandırılma biçimleri
Akıl ve toplumsa cinsiyet üzerine
Feminist ontoloji: özcülük ve tarihsellik
Feminizm-psikanaliz ilişkisi
Feminist bilim eleştirisi
Akademik araştırma ve öğretimde feminist düşüncenin yeri
Fallosentrik söylemin eleştirisi
Feminizmler arası farklılıklar ve çatışmalar
Sosyal bilimlerde eril söylemin izleri
Felsefe ve bilimde eril retorik ve önyargılar
Türk düşünce dünyasında kadınlar
Türkiye’de feminist düşünce
Eril-dişil geriliminde etik sorunlar
Kadına yönelik ayrımcılık, ayrımlar ayrımcılıklar
Kültür ve toplumsal cinsiyet
Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve arkaplanı
Kadın özgürleşimi önündeki engeller
Kadın kimliği: evrensellik, kültürellik ve relativizm
Kadın araştırmalarının kuramsal sorunları: disiplinlerarasılık ve ötesi


Makale Gönderimi için Tarihler:
Cilt XI (Sayı 1) Cilt XI (Sayı 2)
Son göderme tarihleri 31 Ocak 2011 30 Mayıs 2011
Misafir Editör. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay
Çukurova Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi ABD
Balcalı-Adana/Türkiye
0 (322) 338 60 84-2778
mgunay@cu.edu.tr
f.mustafagunay@gmail.com


Önemli Not: Makale yollama süresi 15 Haziran 2011 tarihine kadar uzatılmıştır.Kadın/Woman 2000’nin indekslendiği yerler: GenderWatch; Contemporary Women’s Issues; General Academic ASAP International; IT One File; General Reference Center; General Reference Center Gold; IT Custom; MLA International Bibliography; Turkologischer Anzeiger; Index Islamicus; EBSCO ve Asos İndeks.


CALL FOR PAPERS

KADIN/WOMAN 2000
Women’s Studies Journal

Special Volume on Philosophy and Feminizm
Articles dealing with the issues below are expected to be reviewed and published at the Special Volume on Philosophy and Feminizm:


CALL FOR PAPERS
KADIN/WOMAN 2000
Women’s Studies Journal

The journal Kadın/Woman 2000 (Women’s Studies Journal) – published since 2000 and indexed in international databases – invites the submission of papers for a Special Issue in Philosophy, Feminism and Beyond. Papers engaging the topics listed below are welcome.

Articles can be submitted in either Turkish or English and directed to the Editor of Special Issues, Assist. Prof. Mustafa Günay (mgunay@cu.edu.tr), (f.mustafagunay@gmail.com) or to the Journal’s secretary (jws@emu.edu.tr). Papers must conform to the style guidelines available at http://kwj2000journal.emu.edu.tr. The Special Issue will be published one volume in two issues in June and December 2011, respectively.

Philosophy, Feminism and Beyond
Gender perceptions and constructions, embedded in all areas of life, are also evident in philosophy and the history of thought. The history of thought and civilization is not independent of patriarchal order and discourse. Therefore, it is important to analyze gender perceptions in the history of philosophy and teachings of philosophers, and to unravel what kinds of images of man and woman they have constructed. Questioning thought and philosophical discourse from a feminist perspective expands our horizons. Critical approaches by women’s studies, gender studies and feminist thinking to the understanding of gender in philosophy, not only help to reconstruct philosophical discourse but also create a freer and more democratic existence based on gender equality.

This special issue of Kadın/Woman 2000 seeks articles examining issues on theoretical background and problems related to gender perceptions, feminist approaches and womens’ studies in the history of philosophy as well as the present day philosophy.

Possible topics include:

Perceptions of Women in the History of Philosophy
Women and Gender as a Philosophical Question
Studies on Women Philosophers / Women in the History of Thought
Feminist Perspectives on the History of Philosophy
Studies on Dichotomies (subject/object, mind/body etc..) in the History of Philosophy dealing with Women
Ways of Positioning Women within the Tradition of Philosophy
On Mind and Gender
Feminist Ontology: Essentialism and Historicism
The relation between Feminism and Psychoanalysis
Critique of Feminist Science
The Place of Feminist Thinking in Academic Research and Teaching
Critique of Phallocentric Discourse
Differences and Conflicts among Feminisms
Traces of Masculine Discourse in Social Sciences
Masculine Rhetoric and Prejudices in Philosophy and Science
Women in Turkish Thought
Women in Turkish Cypriot Thought

Feminist Thought in Turkey
Feminist Thought in Cyprus
Ethical Questions in Masculine-Feminine Conflict
Discrimination against Women
Culture and Gender
Discrimination Based on Gender and its Background
Obstacles to the Freedom of Women
Identity of Women: Universality, Culturalism and Relativism
Conceptual Problems of in Women’s Studies: Interdisciplinarity and Beyond

Article submission dates:

Volume XI (Issue 1) Volume XI (Issue 2)
Deadlines 31 January 2011 30 May 2011


Guest Editor:
Assist.Prof Dr. Mustafa Günay
Çukurova University,
Faculty of Education,
Department of the Teaching Philosophy
Balcalı-Adana/Turkey
0 (322) 338 60 84-2778
mgunay@cu.edu.tr
f.mustafagunay@gmail.com

Article submission date: 15 June 2011

Kadın/Woman 2000 Index and Databases: GenderWatch; Contemporary Women’s Issues; General Academic ASAP International; IT One File; General Reference Center; General Reference Center Gold; IT Custom; MLA International Bibliography; Turkologischer Anzeiger; Index Islamicus; EBSCO ve Asos Index.The Kadın/Woman 2000 is Abstracted/indexed in: GenderWatch; Contemporary Women’s Issues; General Academic ASAP International; IT One File; General Reference Center; General Reference Center Gold; IT Custom; MLA International Bibliography; Turkologischer Anzeiger; Index Islamicus; EBSCO; and Asos Index.