Salı, Aralık 10, 2019

Çarşamba, Kasım 20, 2019

Pazar, Kasım 17, 2019

Uluğ Nutku (1935-2014)

 
 

 
Uluğ Nutku (1935-17.11.2014)
 
Değerli hocamızı saygıyla anıyoruz.
 

 
Uluğ hocanın çalışmaları hakkında kısa bir yazım:
 

Cuma, Kasım 08, 2019

ÖZNE Güz 2019-sayı 31: NIETZSCHEÖZNE Güz 2019-sayı 31: NIETZSCHE

 

İÇİNDEKİLER

1 Nietzsche’de Nihilizm Problemi /Uluğ Nutku

2 Trajik İnsan: Apollon-Dionysos Karşıtlığı ve Denge Sorunu /Ali Osman Gündoğan

3 Nietzsche’nin Hakikat Anlayışı: Yorum, Yalan ve Yanılsama Olarak Hakikat /Sebahattin Çevikbaş                                                                                    

4 Nietzsche  ve Çileci İdeal /Kasım Küçükalp

5 Nietzsche’de “Décadence” Fenomeni/Yavuz Kılıç

6 Nietzsche, Dionysos ve Müziğin Ontolojisi /Christoph Cox

7 Nietzsche ve Budizm/Benjamin A. Elman

8 Nietzsche ve Faşizm/Derda Küçükalp 

9 Nietzsche’nin Aristokratik Radikalizmi /Yasin Parlar

10 Heidegger’in Düşünmek Ne Demektir? Derslerindeki Übermensch [Üstinsan] Çözümlemesi ve Übermensch -Düşünme İlişkisi/Burak Çakır

11 Nietzsche’de Varlık ve Oluş Üzerine Heidegger’in Yorumu/Feyruze Cılız -Zehragül Aşkın

12 Nietzsche ve Spinoza: Amor Fati ve Amor Dei/Yirmiyahu Yovel

13 İnsan ve Değerleri Açısından Bir Arada Olmanın Zorunluluğu: Spinoza ve Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması/Mustafa Ağaoğlu

14 Nietzsche Düşüncesinde Hayatın Olumlanması ve Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi/Ali Han Babuççu

15 Nietzsche’nin Kant Temellüğü /Tsarina Doyle

16 Nietzsche ve Schelling’te Geçmişi Anlamak: Logos mu Mitos mu? /Katia Hay

17 Hegel ve Nietzsche: Tin ve Patolojisi Üzerine /Frederick Neuhouser

18 Nietzsche ve Eğitim Anlayışı/Ali Özgan

19 Nietzsche'nin Özgür İstenç Eleştirisinin Dayanakları/T. Ketenci– M. Topuz

20  Friedrich Nietzsche’nin Psikanalizinden Sigmund Freud’un Nietzscheci Eleştirisine:

Entelektüel Bir Akrabalık İlişkisi/Ersun Çıplak

21 Carl Gustav Jung’un Nietzsche’nin Zerdüşt’ü Üzerine Seminerler 1934 - 1939 Başlıklı Yapıtının Eleştirisi /Ersun Çıplak

22 Nietzsche’nin Minimlist Ahlak Psikolojisi/Bernard Williams

23 Nietzsche’yi Bulmak ve Sonra Ondan Kurtulmak! / Erdem Baykal

24 Badiou’nun Nietzsche’si: Bir Olay Düşünürü Olarak Radikal Edim Filozofu/Emine Aydoğan

25 Foucault’un Nietzsche’sinden Yararlanmak: Nietzsche, Soykütük, Otobiyografi /Douglas Thomas

26  İnsanın Yükünün Üstesinden Gelmek: Nietzsche, Deleuze Ve Yaşamın Olanakları / Keith Ansell Pearson

27 Niet-zsche: Derrida’nın Nietzscheleri/Peyami Safa Gülay

28 Nihilizm ve Vattimo’nun Nietzsche’sinde Postmodern /Ashley Woodward  

29  “Dionizyak Kadın”: Irigaray’ın Nietzsche’si /Fatime Gümüş

30 Devrimci Korku: Nietzsche ve Kristeva’nın Şiir Politikası Üzerine Görüşleri /Kelly Oliver

31 “Dürüstlüğümüz!” Nietzsche’deki Ahlak Duygusunun Hakikati Üzerine /Jean-Luc Nancy

32 Tanrı’nın Ölümü, Simulakr ve Hipergerçek Evren/ Emin Oral

33 Tanrısal Bir Kehanet, Nedensiz Bir Hareket ve Yunan Stili Cinayet/Burak K. Durak      

34 Gestalt, Öznellik, Olumsuzluk: Üstinsan’ın Heideggerce Yorumu Ve Spengler’de Kültürlerin Morfolojisinin Eleştirisi /Golfo Maggini

35 Nietzsche’nin Metafizik Eleştirisi ve Moral Dışı Değerlendirme Bakışı/Celal Gürbüz

36 Metafiziğin Pedagojisi: Platon’un Üstesinden Gelmek/Birdal Akar

37 Tragedyanın Doğuşu: Apollon ve Dionysos İlüzyonundan İlk  Trajik Filozofa Dair Bir İnceleme /Ebru Aydın

38 Nietzsche’nin Homo Natura’sı Kimdir?  “İyinin ve Kötünün Ötesinde”nin 230. Aforizmasında Kendini-Bilme, Dürüstlük ve İnsanın Dönüşümleri /Vanessa Lemm

39 Cioran’ın Nietzsche’si / Sadık Erol Er

40 Nietzsche’de Yaşam ve Tarih Arasındaki Gerilim/Mustafa Günay

41 Batı Medeniyeti Tarihi’nin Bir Alegorisi Olarak Dört İnsan Tipi Üzerinden Okunması: Friedrich  Nietzsche Düşüncesi’nde Sürü İnsanı, Son İnsan, Hür İnsan ve Üst İnsan/Mehmet Mengü

42 Nietzsche ve Özgürlük Politikası: Anti-Ahlak Olarak Queer Teorisi /C. Heike Schotten

43 Tanrıya Karşı Tanrılar: Nietzsche ve İslam/Elif ERGÜN -Yıldırım Ortaoğlan

44 Mantıkçı Despot, Anti-Yunan ve Dekadan: Nietzsche’nin Sokrates’i ya da Sokrates’in Suretleri/Sever Işık

45 Nietzsche’nin Nörolojik Hastalıkları /D. Hemelsoet-K. Hemelsoe -D. Devreese

46 Frankfurt Okulu’nun Nietzscheci Uğrağı  -- Frankfurt Okulu’nda Nietzscheci Uğrak /Rolf Wiggershaus

47 Metafiziğin Yorumu ya da Heidegger’in Nietzsche’si Üzerine Bir İnceleme/Gevher Aslıhan Uncu

48 İnsan’ın Hayvanlığı Üzerine: Nietzsche’nin Hayvanları/Celal Sabancı

 
                                                                                                                                                                             

CONTENTS

1 The Problem of Nihilism in Nietzsche /Uluğ Nutku

2  L’Homme Tragique: L’Opposition d’Apollon-Dionysos et le Problème d’Équilibre/Ali Osman Gündoğan    

3 Nietzsche's Conception of Truth: The Truth as Interpretation, Lies and Illusion/Sebahattin Çevikbaş                                                                                  

4 Nietzsche and Ascetic Ideal /Kasım Küçükalp                                                                       

5 The Phenomenon of Decadence  in Nietzsche's Thought/Yavuz Kılıç

6 Nietzsche, Dionysus, and the Ontology of Music /Christoph Cox

7  Nietzsche ve  Buddhism /Benjamin A. Elman

8  Nietzsche ve  Fascism/Derda Küçükalp             

9 Nietzsche’s Aristocratic Radicalism/Yasin Parlar          

10 Heidegger's Analysis of Übermensch [Overhuman] in  His Lectures of What  is Called  Thinking? and  The Relation of  Übermensch-The Thinking /Burak Çakır  

11 On Being  and  Becoming in Nietzsche Heidegger's Interpretation/Feyruze Cılız -Zehragül Aşkın

12 Nietzsche and Spinoza: Amor Fati and Amor Dei/Yirmiyahu Yovel

13  Difficulty of Being Together In terms of People and Values: Affirmation of Life in Spinoza and Nietzsche/Mustafa Ağaoğlu

14 The Affirmation of Life and  Transvaluation of Values in Nietzsche’s Thought/Ali Han Babuççu

15 Nietzsche’s Appropriation of Kant /Tsarina Doyle

16 Understanding the Past in Nietzsche and Schelling: Logos or Mythos?/Katia Hay

17 Hegel and Nietzsche on Spirit and its Pathologies /Frederick Neuhouser

18 Nietzsche and His Mentality of  Education/Ali Özgan

19 The Basis of Nietzsche’s Critique of  Free  Will /T. Ketenci– M. Topuz

20 From The Psychoanalysis Of Friedrich Nietzsche To The Nietzschean Critique Of Sigmund Freud: An Intellectual Relationship /Ersun Çıplak

21  Criticism of Carl Gustav Jung's Nietzsche’s Zarathustra Part 1 and 2. Notes of the Seminar Given in 1934 - 1939 /Ersun Çıplak

22 Nietzsche’s Minimalist Moral Psychology/Bernard Williams

23  Finding Nietzsche and Losing Him After!/Erdem Baykal

24 Badiou’s Nietzsche: Radical Act Philosopher As An Eevent Thinker/Emine Aydoğan

25 Utilising Foucault's Nietzsche; Nietzsche, Genealogy, Autobiography /Douglas Thomas

26  Overcoming The Weight of Man: Nietzsche, Deleuze, And Possibilities of Life/Keith Ansell Pearson

27 Niet-zsche: Derrida’s Nietzsches/Peyami Safa Gülay

28  Nihilism And The Postmodern In Vattimo’s Nietzsche /Ashley Woodward  

29  “The Dionysian Woman”: Irigaray’s Nietzsche /Fatime Gümüş

30  Revolutionary Horror: Nietzsche and Kristeva on the Politics of Poetry /Kelly Oliver

31 Our Probity!" On Truth in the Moral Sense in Nietzsche”, Loking After Nietzsche /Jean-Luc Nancy

32 The Death of God, Simulacrum and Hyperreal Universe / Emin Oral

33 A DIivine Prophecy, A Causeless Act and  A Greek Style Murder/Burak K. Durak

34  Gestalt, subjectivité, negativité: L’interprétation heideggerienne du Surhomme et sa critique de la morphologie des culture chez Spengler /Golfo Maggini

35  La critique de Nietzsche sur la métaphysique et l’évaluation extra-moral/Celal Gürbüz

36  Pedagogy of  Metaphysics: Overcoming Plato/Birdal Akar

37 The Birth of Tragedy: An Investigation About The First Tragic Philosopher From The Apollon and Dionysos Illusion/Ebru Aydın

38 Who is Nietzsche’s Homo Natura? Self-Knowledge, Probity and the Metamorphoses of the Human Being in Beyond Good and Evil 230./Vanessa Lemm

39  Cioran’s Nietzsche/ Sadık Erol ER

40 The Tension Between History and Life in Nietzsche /Mustafa Günay

41 The Reading of the History of Western Civilization on four human types as an allegory: Friedrich Nietzsche thoughts Herd Man, Last Man, Free Man, Over Man/Mehmet Mengü

42 Nietzsche and Emancipatory Politics: Queer Theory as Anti-Morality /C. Heike Schotten

43  God Versus Gods: Nietzsche and Islam /Elif Ergün -Yıldırım Ortaoğlan

44 The Despotic Logician, Anti-Greek and  Decadent: Nietzsche’s Socrates or Images of Socrates/Sever IŞIK

45 The Neurological Illness of Friedrich Nietzsche/D. Hemelsoet -K. Hemelsoet -D. Devreese  

46 The Frankfurt School’s ‘Nietzschean Moment /Rolf Wiggershaus

47 The Research on the   Heidegger’s Nietzsche or the Interpretation of Metaphysics/Gevher Aslıhan Uncu

48 On Animality of The Human Being: Nietzsche’s Animal Philosophy/ Celal Sabancı

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Salı, Ekim 08, 2019

Alanya'da Bir Felsefe Feneri: Vehbi HacıkadiroğluDoğumunun 100. Yılında Vehbi Hacıkadiroğlu   
                                11 Ekim 2019 –Alanya


PROGRAM
Açış konuşmaları: 13:30-14:00 
1. Oturum: 14: 00-15: 15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan İnan


Prof. Dr. Erkut Sezgin:
“Bilgi Felsefesinden Bilgi Toplumuna: Felsefi Aydınlanma/Işıma
Bilgisinin Işığında Vehbi Hacıkadiroğlu’nun Bilgi-Toplum ve Hukuk Felsefesi”
Prof. Dr. H. Haluk Erdem
''Vehbi Hacıkadiroğlu ve Eğitim Düşüncesi'' 
Şükrü Argın
“Felsefede Usul, Üslup ve Usturup”

Ara


2. Oturum: 15: 30-17:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erkut Sezgin

Prof. Dr. İlhan İnan
“Felsefe Tartışmaları”
Doç. Dr. Mustafa Günay
“Vehbi Hacıkadiroğlu’nun İnsan Anlayışı”
Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan
“Hacıkadiroğlu’nun Atatürk Devrimleri Üzerine Görüşleri”
Uğur Pişmanlık
 "Felsefe ve Aydınlanmanın Güncelliği"Tarih: 11 Ekim 2019 CUMA
Saat: 13:30-17:00
Yer: Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Salonu


Salı, Temmuz 30, 2019

ÖZNE Dergisi Anarşizm Sayısı Yazı Çağrısı


ÖZNE Dergisi Bahar 2020 Sayısı (32. Kitap) Yazı Çağrısı

Anarşizm

Editör: Ali Osman Gündoğan-Kemal Bakır

Gerekçe ve amaç: Kökenleri ilkçağ felsefesine kadar uzanmakla birlikte, anarşist düşünce geleneği modern çağda, özellikle 19. yüzyıldan itibaren etkili olmuş ve düşünce dünyasında belirginlik kazanmıştır denilebilir. Anarşist düşünürlerin gerek liberalizme gerekse sosyalizme yönelik eleştirileri oldukça etkili olmuştur. Yalnızca bir düşünce hareketi olmakla kalmayıp sosyal-politik hareket olarak da ortaya çıkan anarşizm, varlığını, etkisini ve önemi sürdürmektedir.

Bu nedenle Özne dergisi olarak, Bahar 2020 sayısında çeşitli yönleriyle Anarşist düşünce geleneğini, bu düşünce hareketinin/geleneğin önemli filozoflarını ele almayı uygun bulduk. Anarşizmin felsefeden siyasete, bilim ve teknolojiden sanata kadar etkilerini ve günümüzde taşıdığı anlamı ve işlevi irdelemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca ülkemizde anarşist düşüncenin yerini, sorunlarını ve olanaklarını da ele almayı umuyoruz.

Bazı Alt Başlıklar

Anarşist Düşüncenin Kökenleri

Düşünce Tarihinde Anarşizm

Anarşizm ve Sanat, Edebiyat

Sanat Eserlerinde Anarşizmin Yansımaları

Anarşizm ve Etik

Anarşizm ve Siyaset felsefesi

Anarşizm ve Politik Hareketler

Anarşizm, Din ve Teoloji

Anarşizm ve Bilim-Teknoloji Tartışmaları

Anarşizm ve ütopya-distopya

Anarşizm, Kültür ve Uygarlık

Anarşizm, Bireycilik-Toplumculuk Tartışması

Anarşizm ve Liberalizm Eleştirileri

Anarşizm ve Sosyalizm Eleştirileri

Anarşizm ve Modernizm- Postmodernizm Eleştirisi

Anarşizm ve Postyapısalcılık

Anarşizm ve Eğitim

21. Yüzyılda Anarşizm

Türkiye’de Anarşizm


Yazı Göndermek için son tarih: 31 Ocak 2020

Yazı göndermek için adres: gundogan@mu.edu.tr,


Yazım Kuralları

Metin: Times New Roman 11 Punto

Ana Başlık: Times New Roman, 14 Punto, Bold

Alt Başlıklar: Times New Roman 12 Punto, Bold


Yazılar MS Word programında Times New Roman 11 Punto ile yazılmış olarak gönderilmelidir. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve belirlenen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Yazıların tek aralıklı olarak 10 sayfadan uzun olmaması gerekir. Kaynaklara göndermeler ‘metin içi gösterme’ sistemi (APA biçemi) adlandıran yöntem göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygun şekilde yazılan makaleler, 300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe-İngilizce özetleri ve yazarın / yazarların kısa biyografileriyle birlikte gönderilmelidir. Özetin hemen sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.

Cuma, Haziran 14, 2019

ÖZNE 30. Kitap Çıktı: Uygarlık/Medeniyet Tasavvurları


                              ÖZNE 30. Kitap Çıktı: Uygarlık/Medeniyet Tasavvurları

Dergide yer alan yazılar ve yazarlar:Medeniyet Tasavvurunu Bilim Tarihi Üzerinden Okumak/Hüseyin Gazi Topdemir

Medeniyet Krizi ve Bir Değerlendirme/Ali Osman Gündoğan
                                                                                                       
Medeniyet tasavvurları üzerinden bir medeniyet okuması/Sebahattin Çevikbaş

“Medeniyet” ve “Medeniyetler” /Selahaddin Halilov

Medeniyet Ya Da Uygarlık Kavramı Üzerine Bir Derkenar/Süleyman Dönmez

Türkçe Üzerinden Bir Medeniyet  Tasavvuru: Bilig > Bilge > Bitig/Ali Akar

Kutadgu Bilig’te İnsan ve Değerler/H. Haluk Erdem

Doğu-Batı Arasında Ziya Somar/Sadık Erol Er

Diyaloglar: Tarih ve Gerçeklik/Könül Bünyadzade

Medeniyet ve Din İlişkisi: İlk Çağ’dan Örnekler/Fatih Mehmet Berk

Sanayi Devrimi’nin Getirdiği Hastalık: Depersonalizasyon/Burak Saytekin

Uygar İnsanın Bürokratik  Egemenliğinin Yansıması: Şiddet ve Adiyaforizasyon  /Deniz Kundakçı

Modern Felsefede Thomas Hobbes’tan Karl Marx’a Yeni Bir Uygarlık Arayışı/Doğan Göçmen

Nietzsche:  Bir Estetik Fenomen Olarak Yaşam/Gül Eren

Camus, Avrupa, Uygarlık ve Ötesi/Mustafa Günay

Huntington’ın Medeniyetler Çatışması Üzerine /Feyruze Cılız  

Heidegger Muamması: “Yeni” Heidegger/William Barrett- Çev.: Selim Çörekçi  

Uygarlık’ Olgusu Bağlamında ‘Ekin’ Üzerine Bir Deneme/Tan Doğan


Dosya Dışı:
Aristoteles: “Erdem’e Övgü” ya da “Dostluğun Ölümsüzlüğü” Üzerine/Hasan Gençcan
Stoacı Oikeiosis Öğretisi/Ahmet Faruk Çağlar
Paranın Kökeni, Mahiyeti, Yasası ve Değişimi Üzerine Bir İnceleme/Nicolaus Oresmius-Çev. Musa  Azak-Mustafa Solmaz
Kant ve Metematik Felsefesi/Ahmet Kadir Uslu
Deleuzeyen Bir Farklılaşma Çizgisi Olarak Kadın-oluş ve Pelin Esmer Sineması Üzerine Bir Çoğullaşma Denemesi/Meral Özçınar

Çarşamba, Mayıs 01, 2019

III. Adana Felsefe Festivali   III. Adana Felsefe Festivali Programı

        Felsefe, İnsan ve Değerler

 

10 Mayıs 2019 Cuma

Açılış: 10:30-10:45

1. Oturum 10: 45-12:00

Oturum Başkanı: İbrahim Ortaş

Afşar Timuçin: Geleceğini Geçmişiyle Kuran Varlık: İnsan”

Öğle Arası

 
2. Oturum: 13:30-15:00

Oturum Başkanı: Adnan Gümüş   

Kamuran Elbeyoğlu:  “İnsan-merkezcilikten (homo-centrism)

Doğa-merkezciliğe (eko-centrism) Doğru Akıllı Topluma Geçiş"

Ali Timuçin: "Stoa'da Yükümlü İnsan Fikrinin Aydınlanmacı Bakışa Etkisi"

 Ara
 

3. Oturum:  15:30-16:30

Oturum Başkanı: Bedri Aydoğan

Şükrü Erbaş: “Bir Varoluş Bilgisi: Şiir”

 
11 Mayıs 2019 Cumartesi


4. Oturum: 10:30-12:00

Oturum Başkanı: Celal Gürbüz

Doğan Göçmen: “Adam Smith'ten Hegel'e İnsan Tasarımı ve Felsefe"

Sanem Yazıcıoğlu: "Eylem ve Direnişte Başarının Anlamı"


Öğle Arası

Şiir Dinletisi: 13:30-14:30 

 (Adanus Şiir Grubu)

Ara

5. Oturum: 14:45-16:30

Felsefe Öğrencileri Konuşuyor

Oturum Başkanı: Sadık Erol Er

Saime Say: “Ali Şeriati’de ‘İnsanın Neliği’ Problemi ve Zindandan Kaçışın Felsefi Formülasyonu" 

Nigar Daşcı: “Nietzsche’den Hareketle Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi”

Mustafa Ağaoğlu: “İnsan ve Değerleri Açısından Bir Arada Olmanın Zorunluluğu: Spinoza ve Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması”

Sinem Özdemir: "Değerlerin Değersizleşmesi"

Ferhat Soydan: "Nietzsche'nin Üstinsan Değerlerinin Değerlendirilmesi"

Fatime Gümüş: ”Çirkin Bir Tende Güzel Bir Ruh, Kalbi Bağlayamaz mı?"

 
Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi

(Atatürk Parkı)


 

Felsefe Festivali Düzenleme Kurulu: Mustafa Günay, Gülsun Dülger, Sadık Erol Er, Kerim Caymaz, Eren Erdem.