Pazartesi, Nisan 30, 2018

I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu




I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu
19-21 Eylül 2018, Bişkek, KIRGIZİSTAN

İnsan her yerde ve her zaman hayatını idame ettirme çabasının yanında içinde yaşadığı evreni anlamaya ve anlamlandırmaya da çalışmıştır. Bu çabanın tezahürleri sanat, felsefe ve bilim olarak kadim zamanlardan beri süre gelmektedir. İçinde yaşadığı evrende, varlığı ve varoluşu bütünlüklü şekilde anlamaya çalışan insanoğlu yüzyıllardan beri bazen mitoloji, bazen sanat-edebiyat, bazen dini düşünce, bazen felsefe şeklinde arayışlarını sürdürüp bugünlere getirmiştir.
Arayışlar, aradaki benzerliğe karşın, farklı kültür ve coğrafyalarda farklı biçimler de almıştır. İnsan hayatını sürdürebilmek için nasıl ki hazır bulduğu ve sonradan kendi ürettiği gereçlerle bir yaşantı düzeni oluşturmuş ise aynı şekilde varlığı ve varoluşu anlama ve ifade etmede de sözlü gelenekten felsefeye farklı ifade biçimleri geliştirmiştir.
Bu düşüncelerle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Türk halklarının insan, Tanrı, evren muamması karşısındaki yaklaşımlarını konuşmak ve tartışmak amacıyla I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nu düzenleyecektir. Yeryüzünün farklı yerlerinde yaşayan Türk halklarının kültürel mirasını sözlü gelenekten yazılı eserlere varıncaya değin gözden geçirerek felsefi motifleri gün yüzüne çıkarmak ve farklı bakış açılarıyla onların yeniden üretilmesine katkı sağlamak, sempozyumun öncelikli amacıdır. Felsefecilerimizin bir araya gelerek tarih, kültür ve medeniyet dünyamızın kaynakları, imkanları ve sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelerine, bu konuda bir dil ve literatür oluşturmalarında da vesile olacak I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nun felsefenin güncel konularıyla da zenginleştirerek her yıl farklı bir ülkede yapılması ve geleneksel hale gelmesi, en büyük temennimizdir.

Konular:
Türk Halklarının:
-Varlık Anlayışı
-Zaman ve Mekân Anlayışı
-Tarih Anlayışı
-Değer ve Ahlâk Anlayışı
-Bilgi ve Hikmet Anlayışı
-Bilim Anlayışı
-Eğitim Anlayışı
-Yönetim ve Adalet Anlayışı
-Sanat ve Güzellik Anlayışı
-Kültür ve Medeniyet Anlayışı
-Dil ve Gerçeklik Anlayışı
-Kimlik ve Aidiyet Anlayışı
-Din Anlayışı
-Doğu ve Batı İlişkileri
-Türk Düşünürlerinin Dünya Felsefi Mirasına Katkıları


Önemli Tarihler
·         Özet Gönderme Son Tarihi: 15.05.2018
·         Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 4.06.2018
·         Bildiri Metnini Gönderme: 20.08.2018
·         Bildiri özetleri ve metinleri tefm2018@gmail.com adresine gönderilmelidir.
·         Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum süresince öğle, akşam yemekleri, çay ve kahve masrafları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve organizasyon tarafından karşılanacaktır. Sempozyum sonrası isteğe bağlı gezi programı düzenlenecektir. Yol ve konaklama masrafları katılımcının kendisine aittir.
Sempozyum Mekanı:
·         Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Bişkek/Kırgızistan
Sempozyum Dili:
·         Kırgızca, Türkçe, Rusça, İngilizce

Özet
·         Özet ve bildiri başlığı hem bildiri sunulacak dilde hem de İngilizce olmalıdır.
·         Başlık en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır.
·         Özetler 400-500 kelime aralığında bildirinin içerik ve amacını beyan edecek şekilde düzenlenmelidir.
·         Özetlerde anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır.
·         Hakem tarafından kabul edilen bildiriler, uluslararası indeksler tarafından taranan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanacaktır.
·         Makaleler arasından seçilecek 30 bildiri kitap haline getirilecektir.
·         Söz konusu dergi ve bildiri kitabında yayımlanmak üzere kabul edilecek bildirilerin hakem değerlendirmesi bildiri tam metni üzerinden yapılacaktır.

Bildiri Yazım Kuralları
Bildiri yazımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:
·         Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır.
·         İlk sayfada makale başlığı, yazar/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversite adı, tam posta adresi, telefon numarası, yazarın/yazarların e-mail adresi belirtilmelidir.
·         Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harflerle ortada yazılmalıdır.
·         Yazar/Yazarların isim soyadı bildiri başlığının altında sağa hizalı, yazar/yazarların unvanı, bağlı olduğu üniversite veya kurumun adı ise, 10 punto büyüklüğünde dipnotta yer almalıdır.
·         Metin A4 boyutunda, MS Word programında, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
·         Sayfa kenar boşluğu ayarı; sol ve sağ 3 cm, üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
·         Referanslarda ve kaynaklarda APA (American Psychological Association) standartı temel alınmalıdır. Metin içerisinde mesela: (Aristotle, 2006:50) şeklinde yazılmalıdır.
Dergileri kullanmada:
Kelsey, S. (2003), “Aristotle’s Definition of Nature”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 25: 59-87.
Kitapları kullanmada:
Aristotle. (2006), Metaphysics, trans.  S. Makin, Oxford: Clarendon Press.

http://tefm2018.manas.edu.kg/index.php/tr/